Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van aadwork.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aadwork. In deze disclaimer geeft Aadwork aan onder welk voorbehoud de informatie op de website aan je wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aadwork is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aadwork.

Geen garantie op juistheid

Aadwork streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan aanvaart Aadwork daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie, producten en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Aadwork behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Aadwork aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van aadwork.nl op deze pagina.